Keynotes

I. Professor Dr. Nele Jacobs: “ACT & Positieve Psychologie: Veerkracht & Welbevinden.”
Beschrijving: Ons hele leven lang zijn we in ontwikkeling. Hierbij wisselen zich periodes van stabiliteit af met periodes van verandering. Deze periodes van veranderingen, die verlies of groei met zich meebrengen, worden transities genoemd. Omgaan met veranderingen vergt veel en kan ons welbevinden onder druk zetten. Gelukkig zijn we als mens in staat om met veranderingen om te gaan en mee te bewegen met de dynamiek van het dagelijks leven. We zijn veerkrachtig. Onderzoek laat zien dat veerkracht nauw samenhangt met het ‘succesvol’ doorlopen van transities, zoals de transitie naar volwassenheid en de ouderdom. Veerkrachtige mensen kunnen hun kwetsbaarheden en onzekerheden in tijden van transities ombuigen tot groei. De ene mens is echter veerkrachtiger dan de ander. Veerkracht kan gelukkig ook (deels) worden aangeleerd of versterkt, bijvoorbeeld door psychologische ondersteuning gestoeld op Acceptance and Commitment Therapy.

II. Dr. Jacqueline A-tjak: “[Hoe] doe ik ACT?”
Beschrijving: De vrijheid die je krijgt om ACT als professional toe te passen is één van de vele aantrekkelijke aspecten van het werken met ACT. Er is geen verplichte opleidingsroute of protocol, je kunt ACT leren en toepassen op je eigen manier. Tegelijkertijd maakt dat het ook juist lastig. Wanneer is het goed genoeg? Wat is jouw eigen stijl en is het dan nog ACT consistent? Kun je het combineren met andere modellen voor gedragsverandering en is het dan nog wel ACT? Welke vaardigheden heb je nodig in verschillende settingen? In deze keynote staat Jacqueline stil bij de diverse facetten van het werken met ACT.

Leerdoelen:

1. Begrijpen van de diverse manieren waarop ACT gebruikt kan worden in verschillende intensiteit.
2. Een aanzet krijgen tot reflectie op het werken met ACT in de eigen werksetting.

III. Professor Dr. Steven Hayes (Live via Zoom): “ACT and Process-Based Therapy”
Description: For decades, evidence-based therapies have been tested in randomized controlled trials for specific psychiatric syndromes that were assumed to represent expressions of latent diseases. Although the best of these protocols were more effective as compared to psychological control conditions, placebo treatments, and even active pharmacotherapies, further advancement in efficacy and dissemination has been inhibited by a failure to focus on processes of change. The idea that mental and behavioral health problems can be classified syndromes that will reveal latent diseases is doomed to failure for reasons that go far beyond the DSM or ICD.

In this talk I will explain why process-based therapy will soon the dominant perspective on evidence-based psychological interventions and why this change opens up a number of opportunities for the ACT community of researcher and providers. I will explain why evidence-based therapy also has no scientifically legitimate alternative other than a fairly radical turn in the direction of analyses that are based on the individual first and nomothetic principles second – what PBT advocates are calling an “idionomic” approach.

An idionomic approach to process-based functional analysis is well telegraphed by the recent ACBS Task Force Report on the Strategy and Tactics of Contextual Behavioral Science Research. In this talk I will show how psychological processes of change can be organized into an extended evolutionary meta-model. Tailoring intervention to target the appropriate processes in a given individual would be a major advance in evidence-based care and ACT should be leading the charge toward that more personalized future.

Workshopronde 1:

1. ACT &  Schematherapie – Drs. Marco Kleen
Beschrijving: Schematherapie (SFT) is een bewezen effectieve therapie voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen, die op een zeer toegankelijke wijze een narratief biedt voor hoe je wordt wie je bent geworden en hoe je in je dagelijks leven de effecten van vroeger herkent en leert beheersen. ACT is een bewezen effectieve therapie voor mensen met vaak complexe problematiek, die mensen leert dat het stoppen met vechten tegen onvermijdelijk lijden leidt tot een verbetering in je functioneren. In CST wordt het beste van beide invalshoeken met elkaar gecombineerd tot een therapie die inzetbaar is bij complexe persoonlijkheidsproblematiek. In expliciete zin bestaat CST een combinatie van schema-bewustwording en technieken die ervoor zorgen dat er meer voldaan wordt aan je basisbehoeften door je te richten op je waarden. In vergelijking met ‘klassieke’ SFT is er meer aandacht voor acceptatie van de gevolgen van wat je hebt meegemaakt, compassie en vriendelijkheid als stuwende kracht van de Gezonde Volwassene, en het leren leven met schema’s en modi in plaats van deze te bestrijden. Hierdoor kan meer aandacht gericht worden op het vormgeven van basisbehoeften. Echter, impliciet wordt gewerkt aan het proces dat “Leren IK-en” genoemd wordt: het creëren of herstellen van een stabiel perspectief van waaruit je wereld, jezelf en wat je ervaart observeert en van waaruit je waardengericht kunt handelen (zelf-als-context). Dit gebeurt vanuit de theoretische veronderstelling dat het Leren Ik-en niet of onvoldoende heeft plaatsgevonden als gevolg van hechtingstrauma’s en traumatische of verwaarlozende ervaringen in de vroege jeugd. In deze workshop wordt een theoretisch kader geschetst gebaseerd op Relational Frame Theory (RFT) en met name deiktisch kaderen en perspectiefname, van waaruit de combinatie van SFT en ACT uitgelegd wordt aan de hand van klinisch toepasbare technieken. Een basiskennis van zowel SFT als ACT is voorwaarde om te kunnen profiteren van de workshop.

Leerdoelen:
1. Het verschil kennen tussen SFT, ACT en SFT.
2. Snap je hoe complexe interactionele problematiek op latere leeftijd voort kan komen vanuit een problematisch verlopend proces waarin ouders er niet in slagen om een kind te leren IK-en.
3. Klinische technieken gekregen en geoefend om dit proces in therapie te bewerken.
4. Ervaren hoe je SFT meer vanuit acceptatie en compassie kunt vormgeven.

Doelgroep: Gevorderd & Expert.

 

2. ACT & Slapeloosheid – Drs. Aline Kruit
Beschrijving:
Ruim een kwart van de mensen is niet tevreden over zijn of haar slaap. Onder mensen die hulp zoeken bij een therapeut met psychische klachten is dat aantal drie keer zo hoog. Wat gebeurt er bij jou als hulpverlener als slapeloosheid de aanmeldklacht is of als het onderdeel is van de klachten waarmee de cliënt komt? Denk je: die slapeloosheid lost zich vanzelf wel op als ze zich beter voelt na mijn behandeling. Of: help, wat moet ik hier nu mee? Misschien kom je niet verder dan wat adviezen geven die je ook op internet kunt vinden. Hoe fijn zou het zijn als je meer kennis hebt over slapen en slapeloosheid en over op welke manier je gedragstherapie kunt inzetten.

Leerdoelen:
1. Direct toepasbare kennis over een gezond bioritme en slaappatroon.
2. Weet je waarom ACT zo goed past bij de behandeling van slapeloosheid.

Doelgroep: Beginners en Gevorderden.

3. Positieve Psychologie – Dr. Elke Smeets
Beschrijving: “From fixing what’s wrong to building what’s strong” is de leuze waarmee de Amerikaanse Professor Martin Seligman de psychologische gemeenschap opriep om meer oog te krijgen voor het versterken van het reeds aanwezige potentieel in de mens. Positieve Psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde stroming die gericht is op het versterken van kwaliteiten en het vergroten van veerkracht. Positieve Psychologie is een waardevolle aanvulling voor ACT en past perfect in het derde generatie gedragstherapeutisch kader. Waar ACT je cliënt leert om psychologisch flexibeler in het leven te staan, leert Positieve Psychologie je cliënt te groeien vanuit zijn reeds bestaande kwaliteiten. Tijdens deze workshop staan we stil bij de manieren waarop Positieve Psychologie je werk als ACT-therapeut kan verrijken. Daarnaast maak je kennis met het wetenschappelijk onderbouwde “Geluk en Optimisme” programma, waarin zelfcompassie en optimisme centraal staan.

Leerdoelen:
1) Positieve Psychologie interventies leren combineren met ACT.
2) Leren werken met het Geluk en Optimisme 7-weken programma.

Doelgroep: Geschikt voor beginners en gevorderden.

4. ACT & Coaching – Sergio van der Pluijm & Jaan Thiadens
Beschrijving:
Wereldwijd wordt ACT steeds vaker ingezet binnen de context van coaching en niet zonder reden. De wereld snakt naar meer psychologische flexibiliteit en dit is precies waar ACT een prachtig antwoord op heeft. Daarnaast zien wij ACT als een training in levenskunst die legio mogelijkheden biedt op gebieden als werk, onderwijs, gezondheid, milieu, relaties, ouderschap en vrije tijd. Wij willen ACT graag toegankelijk maken voor een breder publiek. Een model dat zich hier uitstekend voor leent is de ACT-Matrix. Tijdens deze workshop krijg je een inleiding in ACT en maak je nader kennis met de ACT-Matrix. Daarnaast kun je een interactieve, ervaringsgerichte en humorvolle workshop verwachten.

Doelgroep: Beginners, Gevorderden & Ervaren.

Workshopronde 2:

5. Focused ACT – Jan Steunenberg
Beschrijving: Focused ACT is een specifieke methodiek om ACT als korte interventie toe te passen. Het is een krachtige, flexibele en heldere werkwijze, die stapsgewijs toegepast kan worden. Om de cliënt te helpen in korte tijd tot Radicale Gedragsverandering te komen. Focused ACT is ontwikkeld door Kirk Strosahl (een van de grondleggers van ACT) en Patricia Robinson. Beiden zijn werkzaam (geweest) in de eerste lijn van de Amerikaanse gezondheidszorg. Sommige hulpverleners (zoals POH-GGZ) hebben slechts 25 minuten per gesprek. Omdat elke minuut telt als je weinig tijd hebt, is er daarom goed nagedacht over de wijze van gespreksvoering vanuit Focused ACT. Hoe werk je effectief met ACT als je weinig tijd hebt? Hoe maak je in korte tijd een casusconceptualisatie op basis waarvan je de juiste interventies kunt kiezen? Hoe combineer je dit met het aansluiten op de hulpvraag van de cliënt? Jan Steunenberg zal tijdens deze workshop ingaan op deze vragen en je kennis laten maken met Focused ACT!

Leerdoelen:
1. Kunnen beschrijven uit welke onderdelen Focused ACT als methodiek bestaat.
2. Een aanzet krijgen om al tijdens het intakegesprek tijd te besparen en direct met ACT interventies aan de slag te gaan.

Doelgroep: Beginner, Gevorderd, Ervaren. Om deze workshop te kunnen volgen dien je basiskennis van- en in ieder geval beginners ervaring met ACT te hebben.

6. ACT & Jongeren (ACT Your Way) – Denise Matthijssen
Beschrijving:
Tijdens deze workshop maak je kennis met de toepassing van ACT voor jongeren/jongvolwassenen met het werkboek ACT your way en doe je zelf ervaringen op met een aantal oefeningen uit de handleiding voor trainers.

Leerdoelen: Deelnemers doen kennis op over het programma ACT your way en weten na de workshop hoe ACT your way te gebruiken is om jongeren te begeleiden in hun identiteitsontwikkeling.

Doelgroep: Beginner, Gevorderd, Ervaren. Om deze workshop te kunnen volgen dien je basiskennis van- en in ieder geval beginners ervaring met ACT te hebben.

7. ACT & Groepen – Drs. Monique Bekker
Beschrijving
: Vanuit mijn werk als trainer en begeleider, waarin ik vooral met groepen werk, ben ik ACT procesmatig gaan inzetten in groepen waar ik mee werk (zowel met cliënten als met professionals). Op die manier verbind ik het waarde(n)volle van de ACT-zuilen met de factoren die (wetenschappelijk aangetoond in Burlingame, (2011) en Yalom en Lescz (2005) in Bekker,2000) bijdragen aan groei van de client zoals herkenning, hoop, cohesie en sociaal leren. Inflexibele subprocessen zoals fusie met belemmerende gedachten, en het zelfbeeld, maar ook het inzichtelijk krijgen van onwerkbaar gedrag, worden sneller zichtbaar wanneer het zich afspeelt in het hier-en-nu, dus in het groepsgedrag. Groepsleden zien de ander in zijn eigen proces en kunnen hem daarin steunen. Daarnaast zijn zij de ‘medespelers’ in de ACT groepsoefeningen. Om hier in de groep op een zorgvuldige wijze mee om te gaan streef je als groepsbegeleider naar cohesie (ookwel de ‘therapeutische’ relatie in de groep genoemd).

Leerdoelen:
1. Deelnemers kunnen het belang van cohesie voor een ACT-groep benoemen.
2. Deelnemers ervaren hoe zij met enkele praktische ACT-tools de cohesie bevorderen.
3. Deelnemers kunnen de relevantie van cohesie versterkende ACT-tools vertalen naar de eigen praktijk.

Doelgroep: Beginnend en Ervaren.

8. Procesgericht werken met ACT – Dr. Roy Thewissen
Beschrijving: In deze workshop wil ik je laten zien hoe je proces- én ervaringsgericht kunt werken met ACT. Ik zal dit illustreren aan de hand van een chronische pijn casus. We gaan ook aan de slag met een ervaringsgerichte oefening en metafoor. Je krijgt hierdoor zicht op hoe het ontwikkelen van pijn of andere lichamelijke klachten een grote impact heeft op iemands levensverhaal en het verloop ervan. ACT geeft hierbij specifieke handvatten om – een meer passend verhaal voor het leven met pijn, nu en in de toekomst – vorm te geven. Centraal in deze aanpak staat ‘de mens in het verhaal van pijn’.

Leerdoelen:
1. Kennismaken met procesgericht werken met ACT.
2. Leren inzetten van een specifieke oefening/metafoor in het werken met
het verhaal van je client.
3. Inzicht krijgen in hoe je het levensverhaal van je client kan
betrekken bij een hier-en -nu veranderingsproces.

Doelgroep: Gevorderd, Ervaren. Basiskennis en enige ervaring in het werken met ACT is aanbevolen.