Algemene Voorwaarden ACT-congres:

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
de onderneming handelend onder de naam “ACT in Actie”, KvK 54589800, BTW: NL001835232B48 (hierna te noemen “ACT in Actie”) en een derde partij (hierna te noemen “Deelnemer” welke betrekking heeft op deelname aan een congres, seminar of ander evenement waarvan ACT in Actie de organisator is, en waarop ACT in Actie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Deelnemer, indien deze een organisatie betreft, wordt van de hand gewezen tenzij ACT in Actie hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar aard en strekking van deze bepalingen.
1.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar aard en strekking van deze algemene voorwaarden.
1.6. Indien ACT in Actie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, oftewel uit coulance van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken ten voordele van de Deelnemer, blijven deze onverminderd van toepassing. ACT in Actie behoudt het recht om in andere gevallen naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van ACT in Actie worden geacht vrijblijvend te zijn uitgebracht tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.2. ACT in Actie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
2.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5. De Deelnemer aanvaardt het aanbod voor het evenement door een daarvoor bestemd (online) inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden, tenzij anders is aangegeven. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de betaling voltooid is.

3. Overmacht
3.1. ACT in Actie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Deelnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, daaronder begrepen omstandigheden als gevolg van regelgeving in het kader van Covid-19.
3.2. De evenementlocatie is leidend in de door hen gehanteerde regelgeving in het kader van Covid-19. Indien de evenementlocatie strengere regels hanteert dan landelijk gelden, zijn de regels van de evenementlocatie leidend. Deelnemers dienen deze regels te volgen. ACT in Actie kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
3.3. De evenementdatum betreft 2 april 2021. ACT in Actie behoudt zich het recht voor om de bezoekersaantallen van het congres te wijzigen naargelang de op dat moment geldende regels met betrekking tot het organiseren van evenementen in verband met Covid-19. Het aantal beschikbare kaarten is aangepast aan de verwachtingen, mocht het onverhoopt echter toch voorkomen dat minder bezoekers kunnen deelnemen dan zal het tijdstip van aankoop van het Deelnamebewijs de doorslag geven voor wie helaas niet kan deelnemen. In dit geval vindt uiteraard restitutie plaats van het aankoopbedrag.
3.4. ACT in Actie behoudt zich in geval van overmacht het recht voor om deze evenementlocatie te wijzigen. De eventuele alternatieve locatie zal binnen een straal van maximaal 50km van de initiële locatie in Vught worden gezocht.

4. Annulering en restitutie
4.1. ACT in Actie behoudt zich het recht voor om het gehele congres te annuleren. In dit geval vindt volledige restitutie plaats.
4.2. De Deelnemer kan binnen een periode van 14 dagen na aankoop van het Deelnamebewijs de aankoop kosteloos annuleren. In dit geval vindt volledige restitutie plaats.
4.3. In overige gevallen maakt Deelnemer geen aanspraak op restitutie van een eventuele aanbetaling c.q. vooruitbetaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.4. In het geval een Deelnemer onverhoopt verhinderd zou zijn om aan het evenement te kunnen deelnemen, kan deze een vervangede Deelnemer aandragen en kan het Deelnamebewijs worden overgedragen.

5. Accreditatie
5.1. ACT in Actie is een CRKBO Geregistreerde Instelling, dit houdt in dat ACT in Actie voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. ACT in Actie behoudt zich het recht voor om deze registratie niet te verlengen.
5.2. Het ACT in Actie Congres is aangedragen om in aanmerking te komen voor accreditatie, deze aanvraag verkeert op het moment van de start van de verkoop nog in behandeling. Naar verwachting zal Deelname aan het congres in aanmerking komen voor accreditatie, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Op het moment dat de aanvraag is beoordeeld, zal dit bekend worden gemaakt via de website van het congres.
5.3. ACT in Actie is in beginsel (behoudens een enkele uitzondering) belast met de puntentoekenning echter Cursist is verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste gegevens hiervoor. Indien er benodigde gegevens ontbreken kan ACT in Actie niet overgaan tot puntentoekenning. ACT in Actie is hier nimmer verantwoordelijk voor.

6. Programma
6.1. Onderdelen aan het programma kunnen indien noodzakelijk aangepast worden, bijvoorbeeld wanneer een spreker onverhoopt verhinderd is. Aan het programma kunnen geen rechten worden ontleend.
6.2. De geplande workshops zullen in een later stadium bekend worden gemaakt. Per workshop geldt een beperkt aantal plaatsen, ACT in Actie kan niet garanderen dat elke Deelnemer kan deelnemen aan de workshop van diens keuze. Deelnemers zal worden verzocht om middels een nog te publiceren formulier hun voorkeuren door te geven op basis waarvan de indeling zal worden gemaakt.

7. Aansprakelijkheid en schade
7.1. Indien ACT in Actie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2. ACT in Actie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACT in Actie is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3. De aansprakelijkheid van ACT in Actie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar.
7.4. ACT in Actie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.5. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ACT in Actie aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan ACT in Actie toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ACT in Actie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ACT in Actie of onder haar verantwoordelijkheid vallende ondergeschikten.
7.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet in geval Deelnemer een natuurlijk persoon (consument) is en voor zover er sprake is van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding van ACT in Actie.

8. Intellectuele eigendom en geheimhouding
8.1. ACT in Actie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of overige wet- en regelgeving omtrent intellectuele eigendom, in het bijzonder die welke berusten op de op de door ACT in Actie uitgegeven syllabi en overige leermiddelen. Intellectuele eigendomsrechten worden slechts overgedragen indien de aard van de opdracht dit redelijkerwijze rechtvaardigt en dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is tussen ACT in Actie en Deelnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACT in Actie zullen door de Deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.
8.2. ACT in Actie is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van Deelnemer of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ACT in Actie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
9.2. De rechter in de vestigingsplaats van ACT in Actie is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ACT in Actie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
9.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.